Specjalizacja

W ramach swojej działalności specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, oraz świadczymy indywidualną pomoc prawną osobom prywatnym. W szczególności posiadamy doświadczenie  w zakresie:

 

Prawa cywilnego (prawo umów)

 • prawo spadkowe
 • prawo nieruchomości
 • windykacja
 • odszkodowania
 • przygotowywanie i sprawdzanie umów
 • spory sądowe
Więcej...

Prawa rodzinnego

 • rozwody – rozwód bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie
 • separacja
 • unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
Więcej...

Prawa spadkowego

 • przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • stwierdzenia nieważności testamentu
 • stwierdzenie niegodności dziedziczenia
 • dział spadku oraz zniesienie współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku.
 • spraw o zachowek
Więcej...

Prawa karnego

 • przygotowanie strategii obrony oskarżonego
 • występowanie w charakterze obrońcy w toku postępowania przygotowawczego
 • złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w imieniu pokrzywdzonego 
Więcej...

Postępowania cywilnego, administracyjnego oraz karnego

 • opracowanie koncepcji sprowadzenia sporu sądowego ( linii obrony oskarżonego)
 • sporządzanie pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, zażaleń, apelacji i innych pism procesowych,
Więcej...

Prawa energetycznego

 • doradztwo branżowe, 
 • reprezentacje w postępowaniu w przedmiocie uzyskania koncesji na obrót paliwami oraz na dostawy energii
 • prowadzenie spraw w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w tym  w sprawach odwołań od decyzji Prezesa URE
Więcej...

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw oraz kompleksowe doradztwo związane z zakładaniem działalności gospodarczej

 • bieżące doradztwo prawne (udzielanie porad oraz konsultacji prawnych w zakresie działań Klienta, sporządzanie pism w zleconym przez Zleceniodawcę zakresie działalności), w formie bezpośredniej, elektronicznej oraz telefonicznej
 • sporządzanie opinii prawnych na piśmie i elektronicznie,
 • sporządzanie regulaminów, instrukcji, uchwał oraz podobnych dokumentów według przedstawionych przez Klienta założeń,
Więcej...

Prawa gospodarczego i handlowego, w tym prawa spółek, prawa umów handlowych, prawa rynku kapitałowego oraz prawa finansowego

 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w dla osób fizycznych oraz spółek
 • poradnictwo w zakresie tworzenia oraz przekształcania spółek, 
 • asystowanie w procesach fuzji, podziałów i likwidacji, zmian kapitału zakładowego oraz bieżących kwestii z zakresu prawa spółek, 
Więcej...

Windykacji należności

 • Prowadzenie windykacji ugodowej – przedsądowej
 • Prowadzenie windykacji sądowej
Więcej...

Prawa administracyjnego

 • porządzania wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania,
 • sporządzania odwołań, skarg do samorządowych kolegiów odwoławczych oraz sądów administracyjnych,
 • reprezentacji w postępowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi,
 • doradztwa w kwestiach administracyjnych
Więcej...

Prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego

 • doradztwo w sprawach praw na dobrach niematerialnych
 • konstruowanie umów przenoszących prawa autorskie i prawa zależne, w tym umów licencyjnych
Więcej...

Ochrony danych osobowych, w tym RODO

 • kompleksową pomoc prawną, w tym obejmującą rozpoznanie i analizę obecnego stanu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych u administratora danych (audyt), 
Więcej...

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

reprezentowanie klientów w sporach sądowych dotyczących roszczeń o przywrócenie do pracy, odszkodowań za nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy

Więcej...

Prawa nieruchomości

 • prowadzenie spraw sądowych w zakresie zniesienia współwłasności nieruchomości
 • prowadzenie spraw sądowych w zakresie zasiedzenia nieruchomości
 • doradztwo w zakresie nabywania oraz zbywania oraz zagospodarowywania nieruchomości. 
Więcej...

Prawa podatkowego

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje wsparcie z zakresu prawa podatkowego, w tym w szczególności z zakresu doradztwa w tematyce podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, podatku VAT,

Więcej...

ochrona praw konsumentów i prawo konkurencji

do uzupełnienia

Więcej...