Regulamin

Regulamin

Celem regulaminu jest określenie zasad korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem www.kancelariacbgm.pl, którego właścicielem jest Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych Cichy, Barczyk, Grodzicka Spółka jawna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300), przy ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 2A/108, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000710819, NIP 6292485029, REGON: 369041214, zwana dalej Usługodawcą.

§ 1. DEFINICJE

 1. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, dostępny pod adresem www.kancelariacbgm.pl.
 2. Regulamin – regulamin Serwisu, określający zasady funkcjonowania Serwisu.
 3. Polityka prywatności – stanowiący integralną część niniejszego regulaminu dokument regulujący zakres oraz sposób danych zbieranych od użytkownika Serwisu,
 4. Usługodawca – Administrator Serwisu – Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych Cichy, Barczyk, Grodzicka Spółka jawna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300), przy ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 2A/108, świadczący usługi za pomocą Serwisu,
 5. Usługobiorca – podmiot, osoba fizyczna lub prawna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usługi elektronicznej,
 6. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną, co oznacza, że wykonanie usługi jest świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

 

§ 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Świadczenie Usług za pomocą Serwisu odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i każdy Usługobiorca zobowiązany jest do stosowania się do jego zapisów.
 2. Przed skorzystaniem z Serwisu Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i wraz z rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Postanowienia niniejszego dokumentu stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), który precyzuje w szczególności: 

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; 

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, a także zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

d) tryb postępowania reklamacyjnego. 

 1. Usługobiorca może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem linku zamieszczonego w serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych. 

 

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów z Usługobiorcą przez Usługodawcę odnoszących się do świadczenia Usług.
 2. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z Serwisu. Umowa posiada charakter czasowy i ulega rozwiązaniu z momentem, kiedy Usługobiorca przestaje korzystać z serwisu. Do zakończenia umowy nie jest wymagane składanie odrębnych oświadczeń, gdyż dostatecznym będzie opuszczenie serwisu.
 3. Usługobiorca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, jak też ingerować w jakiekolwiek treści zawarte w serwisie. 
 4. Usługodawca wykorzystując Serwis, świadczy następujące usługi elektroniczne: 

a) umożliwienie Usługobiorcy przesłania bezpośrednio do Usługodawcy wiadomości z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych dostępnych w Serwisie; 

b) udostępnianie różnego rodzaju danych dostępnych w Serwisie, w tym dotyczących działalności Usługobiorcy i rodzaju oferowanych przez niego usług; 

c) umożliwienie Usługobiorcy umówienia się na bezpośrednie spotkanie w siedzibie Usługodawcy lub poza nią poprzez skorzystanie z zakładki „umów się na wizytę”.

 1. Treści zawarte w Serwisie posiadają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta handlowa, albo zaproszenie do składania oferty, bądź inny rodzaj oświadczenia woli w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. W każdym przypadku Usługobiorcy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji oraz porad prawnych związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej Usługodawcy – powinni skontaktować się bezpośrednio z Usługodawcą, za pomocą wskazanych na stronie internetowej form kontaktu. 
 3. Wypełnienie formularza kontaktowego - w tym też wysłanie wiadomości zawierającej konkretne pytanie lub ofertę – nie jest równoznaczne z automatycznym zawarciem jakiejkolwiek umowy z Usługobiorcą i nie zobowiązuje Usługobiorcy do zapłaty wynagrodzenia, ani Usługodawcy do udzielenia odpowiedzi lub podjęcia się realizacji zlecenia. Jednakże w przypadku podjęcia się przez Usługodawcę realizacji zlecenia Usługobiorcy, odpowiedź na pytanie lub ofertę złożone poprzez formularz zgłoszeniowy zostanie udzielona w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.
 4. Skorzystanie przez Usługobiorcę z możliwości umówienia się na bezpośrednie spotkanie z Usługodawcą poprzez zakładkę „umów się na wizytę” nie jest równoznaczne z automatycznym umówieniem wizyty. W takim przypadku konieczne jest jej potwierdzenie przez Usługodawcę w wiadomości e-mail przesłanej do Usługobiorcy.
 5.  Usługodawca zastrzega, że może bez podania przyczyny, w każdym czasie, zarówno wstrzymać świadczenie wszystkich, lub wybranych usług elektronicznych z wykorzystaniem serwisu, jak również jest upoważniony do całkowitego usunięcia serwisu. 
 6. Za możliwość korzystania z Usług Serwis nie pobiera od Usługobiorcy żadnych opłat.
 7. Każdy Usługobiorca ma wolny dostęp do wszystkich Usług bez konieczności logowania się, czy zakładania konta.

 

§ 4. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. Korzystanie z serwisu teleinformatycznego Usługodawcy niesie ze sobą konieczność spełnienia wymagań technicznych jakich jak: 

a) dostęp do komputera, tabletu, telefonu, albo innego urządzenia elektronicznego, umożliwiającego korzystanie z Internetu, a za jego pośrednictwem również z serwisu,

b) posiadanie właściwego oprogramowania, w szczególności zainstalowanych przeglądarek internetowych wraz z zainstalowanymi aktualizacjami, takich jak: Opera (wersja 10 i kolejne), Internet Explorer (wersja 7 i kolejne), Google Chrome (wersja 4 i kolejne), Mozilla Firefox (wersja 10 i kolejne). 

 1. Korzystanie z urządzeń elektronicznych obsługiwanych przy pomocy Internetu mobilnego może utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie z serwisu, albo powodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcjonalności. 

 

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca zabezpiecza wszelkie udostępnione mu przez Usługobiorcę dane osobowe w sposób zapewniający ich poufność i uniemożliwiający dostanie się ich w posiadanie niepowołanych osób trzecich.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pomocą Serwisu jest Usługodawca.
 3. Szczegółowe informacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych zawarte są w „Polityce prywatności” udostępnionej na stronie Serwisu.
 4. Dane osobowe podane przez Usługobiorcę są przetwarzane i wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie do celów niezbędnych do realizacji przez Usługodawcę usług wymienionych w § 3 ust. 4, a także realizacji uzasadnionych roszczeń Usługodawcy oraz obrony przed roszczeniami skierowanymi w stosunku do Usługodawcy na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 pkt a, b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 5. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe przechowywane są przez Usługodawca przez okres równy czasowi przedawnienia przysługujących stronom wzajemnie roszczeń wynikający z obowiązujących przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Każdy użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do UODO gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publikowanych w Serwisie niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Serwisu, jeśli przyczyny nie są od niego zależne. W celach bezpieczeństwa, celach technicznych, bądź z innych przyczyn Usługodawca może czasowo zawiesić dostęp do Serwisu. Następuje to na okres niezbędny do wyeliminowania powstałych zagrożeń czy nieprawidłowości. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za czasowe zawieszenie dostępu do Serwisu.
 3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za niezgodne z postanowieniami Regulaminu korzystanie z Serwisu przez Usługobiorców.
 4. Usługobiorcy nie mogą dostarczać bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych bądź
  wprowadzających w błąd treści, a także treści zawierających wirusy bądź mogących spowodować zakłócenia bądź uszkodzenia w systemach komputerowych.
 5. Jeśli Usługobiorca dostarczy treści i dane o charakterze omówionym powyżej, Usługodawca ma prawo wystąpić z żądaniem uzyskania roszczenia odszkodowawczego bezpośrednio od konkretnego Usługobiorcy we właściwym trybie regulowanym przepisami prawa.

 

§ 7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Usługodawca informuje, że w Serwisie znajdują się dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, a także inne dobra niematerialne i prawne, które są przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Wybrany przez Serwis wybór oraz układ prezentowanych w nim treści, jest samoistnym przedmiotem ochrony prawno-autorskiej.
 2. Prawa autorskie do informacji oraz materiałów, które są udostępnione na stronach internetowych Serwisu, a także znaki towarowe, należą do Usługodawcy.
 3. Usługobiorca korzystając z Serwisu zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści jedynie w zakresie osobistego użytku, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu. Korzystanie z treści zamieszczonych w Serwisie oraz rozporządzanie nimi, które wykracza poza ramy osobistego użytku, wymaga uprzedniej pisemnej zgody wyrażonej przez Usługodawcę.

 

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każdy Usługobiorca może składać reklamacje w sprawach Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Wszelkie reklamacje co do korzystania z Serwisu muszą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cbgm.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres korespondencyjny) oraz opis problemu, który jest podstawą do złożenia reklamacji.
 4. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację zawierającą wszystkie dane opisane w pkt. 3 w ciągu 30 dni od momentu jej otrzymania. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o przyczynach składających się na możliwe opóźnienie wraz z informacją o prawdopodobnym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku złożenia reklamacji nie zawierającej wszystkich danych opisanych w pkt. 3, Usługodawca zwróci się jednokrotnie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres z którego reklamacja została złożona o uzupełnienie reklamacji przez Usługobiorcę w terminie 3 dni roboczych. Reklamacja nieuzupełniona zostanie pozostawiona przez Usługodawcę bez rozpoznania.
 6. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail bądź adres korespondencyjny, jeżeli Usługobiorca tak wskazał w treści reklamacji.

 

§ 9. POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów, mówiących o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną, które są zawierane na jego podstawie, jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów, jest właściwy sąd powszechny.
 3. W relacjach z Usługobiorcą w Serwisie używany jest język polski.

Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sekretariat@cbgm.pl, lub telefonicznie pod numerem: 785333335.

 

§ 11. WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2018 r..
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, zostanie on doręczony Usługobiorcom na trwałym nośniku przed wejściem w życie zmian.